KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

FTNET BİLİŞİM A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak FTNET BİLİŞİM A.Ş. (kısaca “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 1) Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından tedarik edilen ürün ve hizmetlere yönelik teknik desteğin sağlanması ile talep ve şikayetlerinizin sonuçlandırılması, gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amacı kapsamında aşağıdaki amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir:
 1. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlaması ve icrası,
 2. Satış sonrası destek hizmetlerinin planlanması ve icrası,
 3. Ürün ve hizmetlerin pazarlama ve satış süreçlerinin yürütülmesi,
 4. Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası.
2) İşlenen Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yukarıdaki belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlara Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 3) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Kişisel verileriniz, Şirket tarafından tedarik edilen ürün ve hizmetlere yönelik teknik desteğin sağlanması ile talep ve şikayetlerinizin sonuçlandırılması amacıyla her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde toplanmaktadır. Şirket tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. 4) KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@ftnet.com adresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.